REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.kaliciakarchitekci.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.kaliciakarchitekci.pl (dalej zwany ‘Sklep’ lub ‘Sklep internetowy’) działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.kaliciakarchitekci.pl, prowadzony jest przez KALICIAK ARCHITEKCI Grzegorz Kaliciak z siedzibą we Wrocławiu, wpisany do CEIDG, NIP 7542896315 (dalej zwany ‘Sprzedawca’)
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 

 1. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 2. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 4. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 6. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.kaliciakarchitekci.pl
 7. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA KALICIAK ARCHITEKCI Grzegorz Kaliciak z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do CEIDG, NIP 7542896315
 8. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 9. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 10. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt. Cena nie zawiera kosztów dostawy
 11. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 12. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Portalu umożliwiający złożenie Zamówienia.

 

§ 3

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z bezpłatnych usług polegających na:

a. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie, w tym wizualizacji oraz Produktów,

b. udostępnianiu Klientom danych umożliwiających kontakt ze Sprzedawcą, w celu odpowiedzi na pytania dotyczące produktów umieszczonych w Sklepie, uzyskania dodatkowych wycen lub otrzymania materiałów dotyczących Produktów,

c. możliwości składania przez Klienta zamówień poprzez witrynę internetową przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

d.  możliwości zawierania za pośrednictwem Sklepu Umów Sprzedaży Produktu.

 

 1. Do korzystania z Portalu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu,

b. dostęp do poczty elektronicznej

c. najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script.

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klient
 2. Korzystanie z Portalu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Portalu.
 3. Wszelkie prawa autorskie i majątkowe do prezentowanych materiałów na stronie Sklepu przysługują Sprzedawcy. Osoba korzystająca ze Sklepu nie ma prawa do wykorzystywania materiałów w innych celach niż związanych z Usługami oferowanymi przez Portal. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów prezentowanych na stronie tj. zdjęć, wizualizacji, projektów, tekstów, elementów strony, reprodukowanie tekstów, zdjęć i elementów stron, w całości, lub w części jest zabronione
 4. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
 5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów
 7. Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:

 a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

c. korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

 d.. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej (spam);

 e. korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych Usługobiorców oraz dla Sprzedawcy;

f. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

g. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz zgodnych ze stanem faktycznym

 

 

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami dostępnymi na stronie Sklepu
 2. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3.  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT) i nie uwzględniają kosztów dostawy.
 4. Ostateczna kwota zapłaty stanowi cenę wybranych produktów, wybrane koszty dostawy tych produktów, które dostępne są na stronie Sklepu i będą widoczne w podsumowaniu zamówienia
 5. Ceny są wiążące w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
 6. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
 7. W celu sfinalizowania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta wszystkich niezbędnych danych koniecznych do realizacji i dostarczenia zamówienia, które będą widoczne w podsumowaniu zamówienia tj. przedmiotu zamówienia, ilości, wybranej metody dostawy, wybranej metody płatności, danych kontaktowych Klienta, adresu dostawy, danych do faktury
 8. Przed wysłaniem zamówienia Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem w szczególności prawem o odstąpieniu od umowy i zasadami zwrotu zakupionych przedmiotów,
 9. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 10. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 9 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 11. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 10 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 12. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzona dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo własności Produktu, aż do czasu uiszczenia całej ceny przez Kupującego.
 14.  Za moment uiszczenia ceny uznaje się datę zaksięgowania całej należnej kwoty na rachunku bankowym Usługodawcy.
 15. W przypadku braku Produktu w magazynie Sprzedawcy, Usługodawca skontaktuje się z kupującym, aby indywidualnie ustalić termin realizacji zamówienia lub zaproponować inny Produkt dostępny w sprzedaży.
 16.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany czasu realizacji zamówienia po uprzednim poinformowaniu Klienta w wypadku , gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności PAYU
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy numer: 52 2490 0005 0000 4530 8297 6341 (Alior Bank) W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 2 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 5. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1.  Dostawa produktów odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia.
 3. Dostawa produktów odbywa się na terytorium Polski.
 4. Dostawa Produktów poza terytorium Polski jest możliwa i wymaga każdorazowo indywidualnej wyceny przez Sprzedającego. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia
 5. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  1. czas kompletowania Produktów wynosi do 21 dni roboczych lub zgodnie z terminem wskazanym w opisie produktu
  2. dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. do 2 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 6. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem InPost lub firmy kurierskiej wskazanej w formularzu zamówienia.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.

 

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu z umową.
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu braku zgodności Produktu z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,
  2. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy,
  4. zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Sprzedawcę
  5. w powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Przykładowy wzór formularza reklamacji dostępny jest w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, przy czym skorzystanie ze wzoru formularza nie jest obowiązkowe.
  6. dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Konsument ma obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy
  7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
  8. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,
  9. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca odpowiednio:

    a.   pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Klienta,

    b.   obniża cenę Produktu (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową)     i zwraca Konsumentowi wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny od            Konsumenta,

  1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta – Sprzedawca zwraca mu cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,
  2.  Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w terminie 14 dni kalendarzowych . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany na stronie www.kaliciakarcitekci.pl. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty dostępny jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, przy czym skorzystanie ze wzoru formularza nie jest obowiązkowe.
 3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy w stanie nienaruszonym niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres wskazany przez Nadawcę
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz nie udostępnił mu wzoru formularza odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 6. Weryfikacja skuteczności oświadczenia o odstąpieniu następuje po otrzymaniu przez Usługodawcę fizycznego zwrotu wszystkich egzemplarzy Produktu.
 7. Zwracany Towar winien znajdować się w stanie niezmienionym. Konsument oraz Przedsiębiorca-konsument ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego nawet w przypadku braku naruszenia plomb. Zwrot możliwy jest, pod warunkiem, że Sprzedający otrzyma Produkt nienoszący śladów użytkowania, rozszywania, kopiowania itp.i zerwania plomby świadczącej o oryginalności produktu
 8. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Zwrot produktu nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu mu, poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaż ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 12. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się dla umowy od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadku:

a. Umowy Sprzedaży m.in., w której przedmiotem świadczenia jest towar wykonany na specjalne zlecenie, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

b. produktów, które noszą ślady użytkowania, w szczególności w stopniu wykluczającym jego ponowne użycie bądź wskazujące na jego rozpieczętowanie, zerwanie plomby, rozszycie w celu jego skopiowania lub zapisu w formie elektronicznej.

                                              § 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmieniających się przepisów lub zmiany zasad prowadzenia działalności przez Sprzedawcę. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Portalu. Usługodawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

*formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy/zwrotu projektu

 

…………………………………..  

…………………………………..

…………………………………..                          

(imię i nazwisko, adres)

 

 Ja ............................................................................., niniejszym informuję o skorzystaniu, zgodnie z treścią regulaminu Sklepu, z prawa odstąpienia od umowy dotyczącej projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego o nazwie.............................................................................. z dnia ........................................ (nr zamówienia ……………………..), dostarczonego w dniu ………………………………… za który uiściłem/łam cenę̨ ............................................................................................... zł. Kwotę uiszczoną przy zawarciu umowy proszę zwrócić na rachunek bankowy o nr …………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………….

 (data i czytelny podpis)

 

Oświadczam, że odsyłana dokumentacja techniczna projektu domu, nie została skopiowana w części ani w całości. Nadto oświadczam, że w/w projekt nie został wykorzystany do celów projektowo-budowlanych.

 ...........................................................

(data i czytelny podpis)

*Zwrot możliwy jest, pod warunkiem, że odesłany Produkt będzie zabezpieczony plombami, nienoszący śladów użytkowania, rozszywania, kopiowania itp.

*Zwrot nie jest możliwy w przypadku zamówienia Produktu spełniającego zindywidualizowane potrzeby kupującego.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

 FORMULARZ REKLAMACYJNY

*formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku złożenia reklamacji dot. zakupionego produktu

…………………………………..  

…………………………………..

…………………………………..                          

(imię i nazwisko, adres)

 

Ja ……………………………………………………………..niniejszym zawiadamiam, iż otrzymany przeze mnie produkt na podstawie umowy z dnia ................................. (nr zamówienia …………………………………) jest wadliwy. Stwierdzona wada polega na ............................................................................................................................. ……………………………………………………………………………………………………….......została stwierdzona w dniu .................................... Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

*wymiany towaru na nowy*

 *nieodpłatnego usunięcia wady*

 *obniżenia ceny towaru o kwotę̨ ......................PLN (słownie:..............................);

*odstępuję̨ od umowy i proszę̨ o zwrot ceny towaru

Zwrotu wyżej podanej kwoty proszę̨ dokonać na konto: ...................................................................................................................................................

 

……………………………………..

(data i podpis )

*niepotrzebne skreślić

Polityka Prywatności

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma KALICIAK ARCHITEKCI Grzegorz Kaliciak z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do CEIDG, NIP 7542896315.
 2. Dane osobowe, czyli informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przekazane przez Klientów za pośrednictwem formularzy elektronicznych dostępnych na stronach Sklepu (w tym imię, nazwisko, adresy pocztowe, numery telefonów i adresy e-mail, a także nr NIP) są gromadzone i wykorzystywane przez Administratora danych osobowych wyłącznie w celu realizacji umowy
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów jest umowa pomiędzy zawarta pomiędzy Konsumentem a Administratorem, do której zawarcia dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych
 4. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe, w szczególności niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację zamówień. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.
 6. Dane przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Sklep lub podmiot współpracujący ze Sklepem jednej z podstaw prawnych wskazanych wyżej i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy.
 7. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ze strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania lub czas niezbędny do realizacji roszczeń związanych z jej wykonywaniem, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
 8. Administrator będzie przekazywał dane wyłącznie współpracującym z nim firmom kurierskim, a także podmiotom, z którymi współpracuje przy realizacji procesu płatności i rozliczeń oraz podmiotom, z którymi współpracuje przy utrzymaniu i obsłudze strony internetowej Sklepu, w tym wysyłania spersonalizowanych i automatycznych komunikatów za pomocą email, SMS i innych kanałów.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Każdy Klient, który przekazuje swoje dane osobowe w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Klientowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych.
 12. Każdy Klient może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych w dowolnym momencie wysyłając e-mail na adres Sklepu lub w sposób analogiczny do sposobu, w jaki udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych. Wolę cofnięcia zgody możecie można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do Administratora danych.
 13. W przypadku skorzystania przez Klienta z płatności elektronicznych wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Sklep.
 14. Administrator gromadzi informacje dotyczące interakcji ze Sklepem Internetowym i usługami w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Sklepu oraz dostosowywania go do potrzeb Klienta.

 

 

 

 

Ochrona danych osobowych Klientów

 

 1. Administrator wdrożył rozwiązania przyjęte w polityce ochrony danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych Klientów. Najważniejsze elementy systemu ochrony danych osobowych:
  a. Certyfikat SSL.
  b. Zgromadzone zbiory danych osobowych chronione są przez Administratora danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). Dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy Administratora danych osobowych, którzy są zobowiązani do zachowania uzyskanych informacji w ścisłej tajemnicy.
 2.  Administrator danych osobowych nie udostępnia danych osobowych zgromadzonych w związku z korzystaniem przez Klientów ze Sklepu osobom trzecim z wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów lub za zgodą osób, których dane są przekazywane. W tym przypadku osoba trzecia jest zobowiązana w umowie do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa przekazanych danych osobowych na poziomie nie niższym niż, obowiązuje w spółce Administratora. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zgromadzonych danych organom państwowym, będą one udostępnione.
 3. System IT Sklepu spełnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych. Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych oraz wytycznymi organu ds. ochrony danych osobowych.
  Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 

 

 

 

 

 Ciasteczka “Cookies”


Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności, z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając Sklep). Informacje zawarte w plikach Cookies zbierane są w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi informacyjnej prowadzonej w sieci Internet. Jeśli Klient tego nie chce, może zmienić odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce i wyłączyć możliwość przyjmowania ciasteczek.
Utworzenie pliku Cookie w żaden sposób nie narusza prywatności Klienta. Informacje w nim zawarte mogą zostać wykorzystane jedynie przez naszą stronę internetową. Wyłączenie obsługi plików Cookie nie wpływa negatywnie na zawartość lub działanie naszych stron.
Klient może skasować pliki Cookies ze swojego urządzenia po zakończeniu korzystania ze Sklepu. Informację o tym, jak to zrobić można znaleźć w plikach pomocy przeglądarki internetowej, z której Klient korzysta.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej, oraz na poniższych stronach:
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari

 

Prawo do dostępu, modyfikacji, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania i usuwania danych


Każdemu Klientowi przekazującemu dane osobowe, Administrator gwarantuje prawo dostępu, modyfikacji, przenoszenia i usuwania tych danych, a także ograniczania przetwarzania. W przypadku serwisów obsługiwanych automatycznie, działania te może wykonać sam Klient, w przypadku gdy nie została udostępniona taka forma wówczas można tego dokonać kontaktując się z Administratorem.
W przypadku żądania usunięcia danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


Zmiana polityki prywatności Sklepu Internetowego


Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Sklepu. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się na stronie Sklepu. Zmiany polityki prywatności nie mogą pozbawiać Państwa praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany. Klient, który nie będzie zgadzał się na zmiany polityki prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania ze Sklepu.